URL: www.czss-ck.hr/?Projekti___2SoKroG_%22Socijalna_aktivacija_za_osiguranje_zdravog%2C_sigurnog_i_pristupa%C4%8Dnog_pograni%C4%8Dnog_podru%C4%8Dja%22_-_Program_suradnje_Interreg_V-A_Slovenija_-_Hrvatska_za_programsko_razdoblje_2014.-2020.

2SoKroG "Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja" - Program suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska za programsko razdoblje 2014.-2020.

 

 

Predstavnici projektnih partnera projekta 2SoKroG

 

17.09.2020. Ptuj, SI: Završna prekogranična konferencija projekta 2SoKroG

»SOCIJALNA AKTIVACIJA- novi izazov za dugotrajno nezaposlene osobe«

Dana 17. rujna 2020. godine u Ptuju (Slovenija) održana je završna prekogranična konferencija projekta 2SoKroG naziva »SOCIJALNA AKTIVACIJA- novi izazov za dugotrajno nezaposlene osobe« na kojoj su predstavljeni ostvareni rezultati projekta na području socijalne aktivacije u javnom sektoru. Ostvareni rezultati odnose se na pružanje učinkovitije usluge ranjivim ciljnim skupinama kroz integrirane socijalne programe zapošljavanja u suradnji sa socijalnim poduzećima sa svrhom radnog osposobljavanja, osnaživanja ranjivih skupina i pristupa tržištu rada. Na konferenciji u Ptuju u živo i online za hrvatske sudionike (zbog COVID-19 situacije) sudjelovali su stručnjaci s područja socijalnih, zdravstvenih i obrazovnih djelatnosti, djelatnici zavoda za zapošljavanje, socijalnih poduzeća te drugi dionici koji provode programe socijalne aktivacije kao i predstavnici nadležnih ministarstava.

Sadržaj konferencije bio je podijeljen na tri tematska panela:


Prvi panel moderirala je mag. Martina Trbanc, Inštitut RS za socialno varstvo, Slovenija
na temu Socijalna aktivacija – društvena integracija za lakši pristup tržištu rada, a sudjelovali su dr. Liljana Rihter, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za socialno delo, Slovenija, Alenka Bilić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Čakovec, Hrvatska i mag. Tomaž Žirovnik, direktor ZRSZ – Območna služba Ptuj, Slovenija.

Drugi panel na temu Utjecaj socijalne aktivacije na (mentalno) zdravlje, motivaciju i društvenu odgovornost moderirala je doc. dr. sc. Marijana Kletečki Radović, docentica na Studijskom centru socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu, Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska, a sudjelovali su mag. Anita Hrast, Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Slovenija i mr. Irena Stipešević Rakamarić, dr. med. spec. jav. zdravstva, Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Hrvatska.

Treći panel na temu Uspješne priče socijalne aktivacije i socijalnog poduzetništva moderirala je dr. Marinka Vovk, CPU d.o.o., so.p., Slovenija, a u panel raspravi sudjelovali su Peter Svetina, Zagovaratelj za ljudska prava RS i Lili Miloševič, Eko-socialna kmetija Korenika.

Nakon stručnih panel rasprava, svim sudionicima završne prekogranične konferencije projekta 2SoKroG predstavili su se korisnici programa socijalne aktivacije i ispričali svoje životne priče kao i njihov put kao pripadnika ranjivih skupina do uspješnog uključivanja na tržište rada i konačnog zaposlenja. Korisnici su se zahvalili CPU d.o.o., so.p. Slovenija i Humana Novi iz Hrvatske na prilici koja im je preko projekta omogućila sudjelovanje i praksu i na kraju zaposlenje.

Događaj je bio namijenjen javnim djelatnicima iz centara za socijalnu skrb, zavoda za zapošljavanje, nadležnim ministarstvima, udrugama, tematskim stručnjacima i institucijama neformalnog obrazovanja, socijalnim poduzećima, nevladinim organizacijama i lokalnoj zajednici. Konferenciju je pratilo preko 180 sudionika.

Više na sljedećoj poveznici.

 

Newsletter 08/2020 

 

Newsletter 05/2020 

 

Newsletter 02/2020 

 

19.02.2020. Varaždin, RH: 5. modul prekogranične stručne radionice

 ,,Socijalna aktivacija kojom se sprečava siromaštvo i socijalna isključenost

U sklopu pograničnog projekta 2SoKroG u koordinaciji partnera RASR Celje i u organizaciji drugih projektnih partnera (koordinator JURA Varaždin) održani je peti po redu i ujedno posljednji modul na temu "Socijalna aktivacija kojom se sprečava siromaštvo i socijalna isključenost ".

Predavači na radionici bili su predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije, mr. Irena Stipešević Rakamarić, dr. med. spec. javnog zdravstva, koja je održala predavanje na temu radnog okruženja i zdravlja, odnosno negativnih učinaka dugotrajne nezaposlenosti na pojedinca i društvo dok je Mirjana Vincek-Škvorc, prof. psiholog i psihoterapeut radne terapije izložila iskustva i pristupe u radu sa socijalno isključenim osobama. Na kraju radionice, sa svojim bogatim iskustvom i primjerom dobre prakse iz područja socijalne aktivacije, predstavio se gosp Ivan Božić, upravitelj Socijalne zadruge Humana Nova Čakovec. Veliki odaziv i interes za radionicu dokaz je važnosti ove teme i sličnih problema koji se javljaju na pograničnom području Slovenija-Hrvatska.

Peti modul održan je u sklopu pogranične stručne radionice »SOCIJALNA AKTIVACIJA KAO NOVI IZAZOV ZA DUGOTRAJNO NEZAPOSLENE OSOBE« čiji sadržaj je podijeljen u 5 modula različite tematike i namijenjen je za razvoj vještina i kompetencija djelatnika javnih institucija u korištenju modela socijalne aktivacije kod pružanja javnih usluga i jačanja međuinstitucionalnog partnerstva (centri za socijalni rad, zavodi za zapošljavanje) sa društvenim poduzećima i drugim dionicima socijalne aktivacije. 

Više na sljedećoj poveznici.

 

28.01.2020. Šalovci, SI: 4. modul prekogranične stručne radionice 

,,Socijalno poduzetništvo kao mogućnost primjene praktičnog i nastavnog modula u socijalnim aktivacijama“

U sklopu pograničnog projekta 2SoKroG u koordinaciji partnera RASR Celje i u organizaciji drugih projektnih partnera (koordinator CPU so.p. Ormož) održani je četvrti modul na temu "Socijalno poduzetništvo kao mogućnost primjene praktičnog i nastavnog modula u socijalnim aktivacijama". Uvodni pozdrav održali su dr.Klavdija Rižnar (ZRS Bistra Ptuj – vodeći partner projekta 2SoKroG) i Goran Miloševič, (direktor Eko-socialne kmetije Korenika), dok je cijeli program vodila dr.Marinka Vovk. O sadržajima dobre prakse govorili su Goran Miloševič, Lilil Miloševič (predsjednica društva za socijalno vključenost MOZAIK) u sklopu kojeg dijela je bio organiziran obilazak Eko-socijalne farme s naglaskom na upoznavanje poslovnog modela. Teorijski dio predstavili su nam Mojca Žganec Metelko (predsednica Združenja SOCIALNA EKONOMIJA SLOVENIJE), Miro Mihev (direktor ETIKA d.o.o.) i dr.Marinka Vovk (direktorica CPU Ormož). 

Četvrti modul održan je u sklopu pogranične stručne radionice »SOCIJALNA AKTIVACIJA KAO NOVI IZAZOV ZA DUGOTRAJNO NEZAPOSLENE OSOBE« čiji sadržaj je podijeljen u 5 modula različite tematike i namijenjen je za razvoj vještina i kompetencija djelatnika javnih institucija u korištenju modela socijalne aktivacije kod pružanja javnih usluga i jačanja međuinstitucionalnog partnerstva (centri za socijalni rad, zavodi za zapošljavanje) sa društvenim poduzećima i drugim dionicima socijalne aktivacije. 

Više na sljedećoj poveznici.  

Newsletter 01/2020 

 

05.12.2019. Celje, SI: 3. modul prekogranične stručne radionice ,,Utjecaj socijalne aktivacije na zdravlje i socijalni status korisnika“

U sklopu pograničnog projekta 2SoKroG u koordinaciji partnera RASR Celje i u organizaciji drugih projektnih partnera održani je treći modul na temu "Utjecaj socijalne aktivacije na zdravlje i socijalni status korisnika". Uvodni pozdrav održala je gđa Olga Bezenšek, v.d. direktorica CSD Celje, dok je predavanje na temu ,,Profesionalna rehabilitacija s primjerima dobre prakse“, održao dr.Boris Kramžar, spec.medicine rada i sporta.

Treći modul održan je u sklopu pogranične stručne radionice »SOCIJALNA AKTIVACIJA KAO NOVI IZAZOV ZA DUGOTRAJNO NEZAPOSLENE OSOBE« čiji sadržaj je podijeljen u 5 modula različite tematike i namijenjen je za razvoj vještina i kompetencija djelatnika javnih institucija u korištenju modela socijalne aktivacije kod pružanja javnih usluga i jačanja međuinstitucionalnog partnerstva (centri za socijalni rad, zavodi za zapošljavanje) sa društvenim poduzećima i drugim dionicima socijalne aktivacije. 

Newsletter 10./2019.

  

06.11.2019. Čakovec, HR: 2. modul prekogranične stručne radionice ,,Uloga socijalnog mentora u provedbi socijalne aktivacije“

U sklopu pograničnog projekta 2SoKroG u organizaciji RASR Celje i CZSS Čakovec, održani je drugi modul na temu "Uloga mentora u provedbi socijalne aktivacije" na kojemu je Dijana Vuković, mag.act.soc., ravnateljica CZSS Hrvatska Kostajnica i certificirani socijalni mentor uz asistenciju naše ravnateljice Alenke Bilić, održala edukaciju na temu Osnove modela socijalnog mentorstva i interaktivnu radionicu za djelatnike centara za socijalnu skrb i zavoda za zapošljavanje.

Drugi modul održan je u sklopu pogranične stručne radionice »SOCIJALNA AKTIVACIJA KAO NOVI IZAZOV ZA DUGOTRAJNO NEZAPOSLENE OSOBE« čiji sadržaj je podijeljen u 5 modula različite tematike i namijenjen je za razvoj vještina i kompetencija djelatnika javnih institucija u korištenju modela socijalne aktivacije kod pružanja javnih usluga i jačanja međuinstitucionalnog partnerstva (centri za socijalni rad, zavodi za zapošljavanje) sa društvenim poduzećima i drugim dionicima socijalne aktivacije. 

 

17.10.2019. Ptuj, SI: 1. modul prekogranične stručne radionice ,,Socijalna aktivacija za socijalnu uključenosti i mogućnost zapošljavanja“

Navedeni modul bio je namijenjen djelatnicima centara za socijalnu skrb i zavoda za zapošljavanje. U uvodnom su dijelu gđa Neli Tekavec, gđa Barbara Pilinger Korošec i gđa Barbara Prislan, koordinatorice za socijalnu aktivaciju slovenskog nadležnog ministarstva i Ureda za rad Ptuj, na temelju dva praktična primjera predstavile međusektorsku integraciju, odnosno način na koji socijalna uključenost i zapošljavanje mogu nadići institucionalne okvire. Gđa Ana Berce iz Gradske knjižnice Ljubljana predstavila je različite oblike radionica koje se održavaju u sklopu projekta koji provodi knjižnica. Druge primjere društvene uključenosti i umrežavanja između različitih dionika predstavili su bračni par Ute i Christian Bender iz društva Steza. Posebno zanimljiva, srdačna i vjerodostojna bila su osobna svjedočenja triju sudionica u već završenom pilot programu socijalne aktivacije, a koje su kroz vlastita životna iskustva predstavile priču socijalne uključenosti i mogućnosti ponovnog zapošljavanja. Sav sadržaj osim prvog nastupa dostupan je kao video materijal na 2SoKroG FB profilu.

 file:///C:/Users/shorvat/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TGFHI1F1/Foto%201.htm

file:///C:/Users/shorvat/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TGFHI1F1/Foto%202.htm

 

04.10.2019. INFORMATIVNI DANI

 

Dana 04.10.2019.g. u organizaciji JURA Varaždin i Centra za socijalnu skrb Čakovec, na području Varaždinske županije održali su se informativni dani projekta 2SoKroG s predstavnicima i djelatnicima javnih stručnih institucija Centra za socijalnu skrb Varaždin i HZZ-a, Regionalni ured Varaždin.

Navedeni info dani provedeni su s namjerom osvještavanja i informiranja o projektnim aktivnostima i rezultatima te o važnosti socijalne aktivacije kao novog pristupa u javnom sektoru za ranjive skupine.

Sudionicima se predstavio projekt 2SoKroG koji se provodi u sklopu Programa prekogranične suradnje Interreg V-A SI-HR, dosad provedene projektne aktivnosti te su ukratko opisane buduće projektne aktivnosti, s naglaskom na radni paket T3 Razvoj vještina i kompetencija, odnosno organiziranje pogranične radionice s osposobljavanjem i prekograničnom razmjenom među javnim službenicima radi jačanja partnerstva, poboljšanja kompetencija i vještina javnih djelatnika kod uspostave inovativnog pristupa socijalne aktivacije, koji Modul br.1. ,,Socijalna aktivacija kao novi izazov za dugotrajno nezaposlene osobe“ se planira održati uskoro (17.10.2019.: Ptuj, SI).

Centar za socijalnu skrb Varaždin


HZZ, Regionalni ured Varaždin


Centar za socijalnu skrb Čakovec

 

24.09.2019. Informativni dani, Čakovec 

 

 

 

 U utorak 24. rujna 2019. godine u organizaciji Policijske uprave međimurske s partnerima Gradom Čakovcem i Vijećem za prevenciju Međimurske županije održao se Sajam sigurnosti i prevencije koji se održava već šestu godinu zaredom. Na Sajmu su se predstavili različiti izlagači iz državnih i javnih ustanova, udruga i pravnih osoba koje se bave prevencijom, a navedeni organizirani događaj bio je prilika da Centar za socijalnu skrb Čakovec u suradnji s partnerom Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA organizira informativni dan i predstavi projekt 2SoKroG „Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja« Program suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska za programsko razdoblje 2014.-2020.

Projektna aktivnost, odnosno organizacija informativnih dana se je održala s ciljem osvještavanja i informiranja šire javnosti o projektnim aktivnostima, rezultatima i o značaju socijalne aktivacije kao novog pristupa u javnom sektoru za ranjive ciljne skupine kao korisnike tih usluga. S posjetiteljima se raspravljalo o preventivnim mjerama za pravovremeno prepoznavanje rizika od siromaštva, načinima smanjivanja i/ili ublažavanja siromaštva i socijalne isključenosti te o načinima i mogućnostima socijalne integracije dugotrajno nezaposlenih i teško zapošljivih osoba.

Centar za socijalnu skrb Čakovec

 

 

 

20.09.2019. Novinarska konferencija u Varaždinu  

https://www.varazdinske-vijesti.hr/gospodarstvo/projekt-2sokrog-primatelji-socijalne-pomoci-do-posla-ali-i-boljeg-psihickog-zdravlja-34677/

 https://emedjimurje.rtl.hr/vijesti/drustvo/3570547/inovacija-javna-ustanova-za-regionalni-razvoj-varazdinske-zupanije-predstavila-projekt-socijalne-aktivacije-2sokrog/

 

18.09.2019.  Čakovec Seminar socijalne aktivacije "Razvoj kompetencija i vještina javnih institucija kod uporabe modela socijalne aktivacije" - poziv i program


Dana 18.09.2019.g. u Hotelu Castellum, Vladimira Nazora 16, Čakovec, u sklopu projekta 2SoKroG, održani je drugi po redu stručni seminar socijalne aktivacije ,,Razvoj vještina i kompetencija javnih službenika za uporabu modela socijalne aktivacije“.

Navedeni je događaj bio namijenjen javnim službenicima iz centara za socijalnu skrb i ureda za zapošljavanje, predstavnicima nadležnih ministarstava, tematskim stručnjacima te institucijama neformalnog obrazovanja

Stručnjaci za socijalnu tematiku predavali su o pristupima socijalne aktivacije u EU, o socijalnoj aktivaciji ranjivih skupina s psihološkog aspekta, o rizicima socijalne isključenosti i izazovima socijalnog rada sa socijalno isključenim korisnicima. O navedenoj su tematici predavali mag. Martina Trbanc iz Inštituta RS za socijalno varstvo, Štefica Karačić, dipl. socijalna radnica, predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika, doc. dr. sc. Marijana Kletečki Radović, docentica na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu i Berta Bacinger - Klobučarić, prof. psihologije, djelatnica Zavoda za javno zdravstvo međimurske županije.

Projekt 2SoKroG bavi se prioritetnim područjem socijalne skrbi i službama za zapošljavanje sa ciljem jačanja partnerstva javnih institucija (centri za socijalnu skrb i uredi za zapošljavanje) i dionika u području socijalne aktivacije.

Cilj socijalne aktivacije je pomoći dugotrajno nezaposlenim osobama i dugotrajno korisnicima zajamčene minimalne naknade da se (ponovno) aktivno uključe u društvo i na tržište rada, kako bi postali biti motiviraniji za životne promjene i psihosocijalno zdravlje.

 


13.06.2019. godine, Celje, Slovenija – Seminar ,,SOCIJALNA AKTIVACIJA“ - poziv i program

Dana 13.6.2019.g. u prostoru Centra za socialno delo Celje, Opekarniška cesta 15b, Celje, u sklopu projekta 2SoKroG, održan je seminar ,,SOCIJALNA AKTIVACIJA“ - ,,Razvoj vještina i kompetencija javnih službenika za uporabu modela socijalne aktivacije“.

Navedeni je događaj bio namijenjen javnim službenicima iz centara za socijalnu skrb i ureda za zapošljavanje, predstavnicima nadležnih ministarstava, tematskim stručnjacima te institucijama neformalnog obrazovanja.

Na seminaru su bili predstavljeni primjeri društvenih inovacija i integrirani pristup korisnicima javnih usluga socijalne aktivacije te sveobuhvatan pristup rješavanju problema ranjivih ciljnih skupina radi njihovog osnaživanja kroz integraciju socijalno-zaštitnih programa, programa zapošljavanja i tržišta rada.

Projekt 2SoKroG bavi se prioritetnim područjem socijalne skrbi i službama za zapošljavanje sa ciljem jačanja partnerstva javnih institucija (centri za socijalnu skrb i uredi za zapošljavanje) i dionika u području socijalne aktivacije.

Cilj socijalne aktivacije je pomoći dugotrajno nezaposlenim osobama i dugotrajno korisnicima zajamčene minimalne naknade da se (ponovno) aktivno uključe u društvo i na tržište rada, kako bi postali biti motiviraniji za životne promjene i psihosocijalno zdravlje.

 

Početna strana projekta: 2sokrog.bistra.si
Facebook profil projekta: 
https://www.facebook.com/2SoKroG/

 

 

22. 03. 2019. godine - Informativni dani

U sklopu projekta 2SoKroG „Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja«, Program suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska za programsko razdoblje 2014.-2020., Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Čakovec, a u sklopu obilježavanja Svjetskog dana socijalnih radnika je dana 22.03.2019. godine organizirala Informativne dane u prostoru Centra za socijalnu skrb Čakovec. 
Projektna aktivnost, odnosno organizacija informativnih dana održala se je sa ciljem obavještavanja, osvještavanja i informiranja javnosti o projektnim aktivnostima, rezultatima i o značaju socijalne aktivacije kao novog pristupa u javnom sektoru za ranjive ciljne skupine kao korisnike tih usluga. S djelatnicima Centra za socijalnu skrb raspravljalo se o preventivnim mjerama za pravovremeno prepoznavanje rizika od siromaštva, promociji značaja socijalnog poduzetništva i o njegovoj društvenoj odgovornosti, koji daje priliku radnog osposobljavanja ili zapošljavanja osoba koje se teško zapošljavaju.  

 

12. 02. 2019. godine "Peer Review", Čakovec

Nakon što je u prosincu 2018.g. u Ormožu, Slovenija, održan prvi ,,peer review“-proces stručne procjene, dana 12.02.2019.g. s početkom u 09:00h u Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje Čakovec, održani je drugi po redu takav događaj, u organizaciji Javne ustanove za razvoj Međimurske županije, u sklopu sudjelovanja na projektu 2SoKroG. Na istom su sudjelovali hrvatski i slovenski predstavnici projektnih partnera, predstavnici centara za socijalnu skrb, zavoda za zapošljavanje, društvenih poduzeća, jedinica lokalnih i regionalnih samouprava te ostali stručnjaci iz područja socijalne politike, koji su se ponovno okupili kako bi evaluirali rezultate te ih iskoristili kao podlogu za pripremu smjernica u izradi modela na području javnih usluga socijalne aktivacije ranjivih ciljnih skupina.

Prisutnima su se u ime domaćina obratile Ivana Knez, voditeljica navedenog projekta, Ana Kralj, zamjenica ravnateljice Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA-e, dok je u ime Međimurske županije prisutne pozdravio župan Matija Posavec, uz riječi potpore projektu koji, kako kaže, potencira potrebu za većom solidarnošću i boljom kvalitetom života u našim sredinama.

Nakon pozdravnih govor, dr.Klavdija Rižnar, voditeljica projekta vodećeg partnera ZRS Bistra Ptuj, Slovenija, kratko je predstavila sam projekt.

Panel raspravu moderirala je Vlatka Vincetić, voditeljica službe za EU fondove, socijalne, zdravstvene i humanitarne programe u Gradskom društvu Crvenog križa Čakovec, a u raspravi su sudjelovali Tatjana Katkić Stanić, predstavnica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH, Tedeja Juvan i Jana Lovšin, predstavnice istog tijela sa slovenske strane, Alenka Bilić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Čakovec, Marina Kodba, predstavnica čakovečkog područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Marinka Vovk, direktorica društvenog poduzeća u Sloveniji, Ivan Božić, direktor društvenog poduzeća u Hrvatskoj HUMANA NOVA te Petra Lazić, predstavnica varaždinskog područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Projekt 2SoKroG vrijedan je 4.254.609,06 kuna, a u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska sufinanciran je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Hrvatski partneri na projektu su Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije, Javna ustanova za regionalni razvoj Međimurske županije REDEA i Centar za socijalnu skrb Čakovec.

 

 

 
6.12.2018.g. ,,Peer Review“, ORMOŽ

Naša ravnateljica Alenka Bilić, voditeljica projekta Kristina Klobučarić, stručna djelatnica Renata Sever i voditeljica Odjela za odrasle osobe Melita Horvat, sudjelovale su na prvom stručnom događanju  ("Peer Review") u Ormožu u sklopu provedbe projekta 2SoKroG iz programa Interreg SLOVENIJA- HRVATSKA.

Događanje je bilo namijenjeno centrima za socijalnu skrb, zavodima za zapošljavanje, resornim ministarstvima, tematskim stručnjacima i drugim javnim institucijama. Cilj događanja je bio osvješćivanje, obrazovanje, promocija i konstruktivna rasprava o ulozi društvene aktivacije na pograničnom području Slovenije i Hrvatske. Predstavila su se najnovija istraživanja, trendovi i primjeri dobre prakse iz područja socijalne politike, koji će biti podloga za razvoj međuinstitucionalnih partnerstava i poboljšanja institucionalnih kapaciteta i vještina.

Ravnateljica Alenka Bilić je u skopu programa održala prezentaciju na temu: Socijalno mentorstvo kao oblik aktivacije – odgovor na socijalne rizike.

 

 

 

 

 28.11.2018.g. Delavnica o poročanju,  LJUBLJANA


Naša voditeljica projekta Kristina Klobučarić, zajedno s kolegicama projektnoga partnera Redee, prisustovala je informativnoj radionici za provedbu projekta 2SoKroG financiranog iz Interrega SLOVENIJA-HRVATSKA na kojoj se upoznala sa svim elementima izvještavanja i dobrim primjerima provedbe projekta.

 

Stručno događanje "Peer Review" 06. 12. 2018.  - Program 

 

                                                                                                                           

                                                                                                 

Projekt 2SoKroG

Dana 13.09.2018.g. potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt ,,Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja“ - ,,2SoKroG.“

NAMJENA PROJEKTA

Na prekograničnom području postoji velika potreba za razvojem integriranih socijalno aktivacijskih programa zbog jednakih poteškoća na obje strane granice kao što su dugotrajna socijalna slabost ranjivih ciljnih grupa zbog nezaposlenosti, od zdravstvenih poteškoća do slabe informiranosti i uključenosti u društvo. Istodobno, unatoč postupnom poboljšanju gospodarske situacije na navedenom području, broj dugotrajno nezaposlenih osoba se ne smanjuje, a ujedno se povećava i broj osoba koje dobivaju socijalnu pomoć. Na taj se način sprečava apsolutno siromaštvo, ali dolazi do izrazite marginalizacije i socijalnog isključivanja, jer je relativno malo pozitivnih ishoda iz situacija u kojima ljudi dobivaju socijalnu pomoć, a nemaju mogućnost osigurati sebi vlastite dohotke.

Zajednički izazov u programskom području Slovenije i Hrvatske je uspostava aktivnijih i učinkovitijih mjera i pristupa unutar socijalne politike, koji su nužni za smanjenje i sprečavanje siromaštva, sprečavanje socijalne isključenosti i posljedičnog ugrožavanja zdravlja pojedinca, a to je ujedno i cilj projekta ,,SoKroG“.

Na prekograničnom području sa projektom možemo postići prvu u praksi testiranu socijalnu aktivaciju, koja je ključnog značenja za promjenu rada Centara za socijalnu skrb i Ureda za rad, koji su ključni kod promjene trenutačnog stanja.

REZULTATI PROJEKTA:

-        uspostaviti i ojačati strukture prekogranične suradnje i vertikalnu integraciju na području socijalne aktivacije zbog postizanja zdravog, sigurnog i lako dostupnog okruženja u prekograničnom području,

-        razvoj i testiranje upotrebe inovativnog modela na području javnih usluga socijalne aktivacije za osnaživanje ranjivih ciljnih skupina za socijalnu aktivaciju i zapošljavanje u socijalnom poduzetništvu i ostalih prilagođenih tržišta rada na pograničnom području,

-        razvoj kompetencija i vještina javih tijela s područja socijalne aktivacije kako bi se osiguralo zdravo i sigurno okruženje u prekograničnom području,

-        poboljšanje pravovremene vidljivosti građana za različite rizike od klizanja u siromaštvo i socijalnu isključenost,

-        prekogranični prijenos rezultata, iskustva i prakse razvijenih u projektu s drugim regijama i područjima interesa.

 

Projekt 2SoKroG je u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

                                                                                                   

Program suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska

Prioritetna os 3:

Zdrava, sigurna i pristupačna pogranična područja

Tematski cilj:

Jačanje institucionalnih kapaciteta javnih vlasti i dionika te učinkovita javna uprava kroz promicanje prvane i administrativne suradnje i suradnje između građana i institucija (TC 11-IP 11)

 

Naslov projekta

Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja

Akronim projekta

2SoKroG

Proračun projekta

574.947,17 EUR

EFRR sredstva

488.705,06 EUR

Trajanje projekta

1.9.2018 – 31.8.2020

Vodeći partner

Znanstveno-istraživački centar Bistra Ptuj (ZRS Bistra Ptuj)

Projektni partneri

Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. (RASR)

Center ponovne uporabe d.o.o., SO.P. (CPU)

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije (JURA)

Centar za socijalnu skrb Čakovec

Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA (REDEA)

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje – območna enota Ptuj (ZRSZ – OE Ptuj)

Pridruženi partneri

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Hrvatska;

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Slovenija;

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenija;

Ministrstvo za okolje in prostor, Slovenija;

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Varaždin, Hrvatska;

Center za socialno delo Laško, Slovenija;

Pučko otvoreno učilište Čakovec, Hrvatska;

Ljudska univerza Ormož, Slovenija.

Uključene regije

SI: Podravska regija, Savinjska regija, Osrednjeslovenska regija

 

HR: Varaždinska županija, Međimurska županija

Informacije:

dr. Klavdija Rižnar, klavdija.riznar@bistra.si (predstavnik vodećeg partnera)

 

Kristina Klobučarić, dipl.soc.r., univ.spec.oec.; kristina.klobucaric@czss-ck.hr (voditelj projekta, CZSS Čakovec);

 

 

 

Novosti

U Ptuju je dana 27.09.2018.g. bio održan prvi sastanak projektnih partnera.